Blog arşivleri » Page 2 of 7 » Ongur Partners
Loading

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN UYGULANMA ESASLARI Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin maddelerin uygulanmasınının usul ve esaslarını, Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile belirlemiş, anılan Tebliğ 15.01.2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, vergiye esas değerin belediye rayici üzerinden belirlenmesi, vergiye esas alınan sınıra kadar değil, bunu aşan kısım üzerinden vergi hesaplanması, vergi kapsamına giren...

ESCROW AGREEMENT

ESCROW AGREEMENTThe Escrow Agreement is an instrument that is used in international trade that helps the smooth functioning of economic and commercial life. The Escrow Agreement is used as a guarantee in many transactions, such as the sales of all sorts of movable and immovable goods, intellectual property, business shares; employment contracts, lease contracts, and family law matters all around the world.[1] It is clear that many issues in economic and commercial life can be addressed by the extensive use of the escrow agreement in...

INCOTERMS

INCOTERMS Av. Deniz Bahadır        1. IntroductionIncoterms are a series of pre-defined commercial terms that have been issued by the International Chamber of Commerce (ICC) relating to international commercial transactions[1] since 1930. Since then, the ICC tends to revise the rules within the first year of every decade.The Incoterms usually consist of 3 letters which are aimed to primarily clarify the risks, costs, and tasks regarding international transportation and the delivery of goods. The main objective of Incoterms is...

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması

4875 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ2003 yılında yürürlüğe giren ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (R.G.: 17.06.2003/25141), 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nu (R.G.: 18.01.1954/6224 ) yürürlükten kaldırarak Türkiye’ye yapılacak doğrudan yabancı yatırımlar için öngörülen ön izin alma ve yabancı ortak başına en az 50.000 ABD Doları tutarında yabancı sermayeyi Türkiye’ye getirme zorunluluklarını ortadan kaldırmış, bunun yerine bir bilgilendirme sistemi getirmiştir....

Specific Performance in International Arbitration

SPECIFIC PERFORMANCE IN INTERNATIONAL ARBITRATIONAttorney Gökberk TEKİN IntroductionArbitration is often perceived as a process by which the parties seek monetary damages.[1] However, the number and variety of the remedies available for the parties in international arbitration are very broad, indeed.[2] In this context, in addition to the monetary compensation, an arbitral award may (and often does) also include “punitive damages and other penalties, specific performance and restitution, injunctions, declaratory relief,...

Tahkim Anlaşmalarında Türkçe Kullanımı Zorunluluğu

Tahkim Anlaşmalarında Türkçe Kullanımı Zorunluluğu 10 Nisan 1926 tarih ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, Türk şirketlerinin kendi aralarındaki ve belirli durumlarda yabancı şirketlerle yaptıkları sözleşmelerde Türkçe kullanımını zorunlu tutmaktadır. Bu durum günümüzde giderek tercih edilme oranı yükselen tahkim anlaşmalarında Türkçe’nin bir geçerlilik şartına dönüşmesine sebep olmakta ve doktrinde tartışılmaktadır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin Şubat 2020’de verdiği...

Türkiye ve İtalya Arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

 TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASIÇifte Vergilendirme Nedir?Gelir Vergisi Kanunu, vergi mükellefini Türkiye ve dışında elde ettikleri gelir ve irat üzerinden vergilendirilen gerçek kişiler olarak tanımlamıştır.[1] Vergi Usul Kanunu ise  “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.”[2] olarak düzenlenmiştir. Bu iki tanımdan anlaşılacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergilendirme yetkisi Türkiye ülkesi ile sınırlı değildir. Türkiye’de ve...

ULUSLARARASI ALANDA HAKİM ŞİRKETİN SORUMLULUĞU

ULUSLARARASI ALANDA HAKİM ŞİRKETİN SORUMLULUĞU- GirişŞirketler hukukunda esas olan şirketlerin hem ortaklarından hem de diğer şirketlerden bağımsızlığıdır. Bununla birlikte, gelişen ekonomiler ve piyasa şartları neticesinde; şirketlerin birçok durumda ekonomik faaliyetlerini “hakim” ve “bağlı” şirketlerden müteşekkil “şirketler grubu” olarak sürdürmesi olağan hale gelmiştir.Esasen “şirketlerin bağımsızlığı” ilkesi ile bağdaşmayan bu durum bir takım hukuki problemleri de birlikte getirmiş, mevcut hukuki çerçeve özellikle hakim...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİGİRİŞYönetim kurulu anonim şirketin yönetim ve temsil organı niteliğindedir.  Anonim Şirket Yönetim Kurulu bu yönetim ve temsil görevlerini yerine getirmek için kurul olarak çalışır ve  karar almak için toplantılar yapar.[1] Bu bağlamda anonim şirket yönetim kurulu toplantıları için  öncelikle kanunda veya esas sözleşmede öngörülen usulde çağrı yapılır, yine kanunda veya esas sözleşmede belirlenen toplantı yeter sayılarına gore toplantı...

Interim Measures in International Arbitration  

Interim Measures in International Arbitration  UNCITRAL Arbitration Rules, following the recognition of arbitral tribunals’ competence to grant interim measures, and it can be deducted from its definition in Article 26 that an interim measure, just like its equivalent in the domestic litigation, can be ordered by an arbitral tribunal before the final decision on the case. Accordingly, such an order of interim measures can ask a party of the dispute to maintain the status quo or restore it until a final decision is given,...